Начално училище 1-4 клас

Основна задача на екипа от квалифицирани преподаватели е да изгради умения за самостоятелно справяне с учебните задачи, трайно усвояване на широк спектър от знания и развитие на таланта на всеки ученик.

Продължение на работата по изграждане на умения и навици за работа в екип с ученици от различна възраст.
Децата ще бъдат подтиквани да поемат рискове в класната стая и да изразяват свободно своите мнения и идеи, да се опитват да спечелят подкрепа за вижданията си. Ще бъдат възпитавани да осъзнават ясно моралните и етични последици от своите действия и идеи върху съученици, учители и общност.
Осигурява се спокойна и творческа атмосфера, без стрес и насилие

Разпределение на учебното време

36 седмици – общо
32 седмици – учебна програма
Допълнителнителен брой часове по фундаменталните науки с акцент на математиката
Изучаване на английски език от предучилищна група, подготовка за изпити към Кембридж Университет
Задълбочената работа в часовете по самоподготовка, компенсация на пропуски
Допълнителната индивидуална работа с учениците за развитие на специфични способности

Работа по интереси

класове
Учебни предмети I II III IV
Брой на учебните часове
а) РАБОТА ПО ПРОЕКТИ 2 2 2 2
б) АТЕЛИЕТА ПО ИЗКУСТВА 1 1 1 1
в) СПОРТ 2 2 2 2
г) КОМПЮТЪР 1 1 1 1

„Науката е пълководецът, а практиката са войниците.“

Леонардо да Винчи