Основно училище 5 – 7 клас

Разпределение на учебното време

38 седмици – общо
32 седмици – учебна програма
1 седмица – Зимна Академия
1 седмица – Пролетна Академия
2 седмици – Лятна Академия
2 седмици – В работилниците на Леонардо

конкурентно обучение;

  • високи критерии при контрол и оценка;
  • разнообразни техники и методи на преподаване;
  • тясна връзка между отделните учебни дисциплини;
  • задължително усвояване на учебния минимум /при успех под 4,50 ученикът минава на индивидуална работа до преодоляване на проблема/;
  • директорски тестове в края на срока и годината;
  • индивидуална работа с изявени ученици;
  • тест за преминаване в 5 и 8 клас;
  • индивидуална и екипна работа по учебни проекти /поне два пъти в годината/;
  • използване на съвременни технически средства при обучението и самостоятелната работа на учениците;
  • осигуряване на възможност за общуване и взаимодействие с връстници и учители.

Чуждоезиковото обучение

От 5 клас учениците изучават и втори чужд език – немски или руски. Изучаването на чуждия език цели достигане на висока комуникативна и езикова компетентност, позволяващи свободно изразяване, споделяне на идеи и дискусии на съответния чужд език.. Неразделна част от учебната програма са международните училищни проекти, кореспонденцията с класове от цял свят.

Работа по интереси

Учебни предмети
V
VI
VII
 а) Работилници на Леонардо
комбинаторика, математически модели
конструиране и моделиране
детето и природата

2
2
1
1

2
2
1
1

2
2
1
1

б) АТЕЛИЕТА
изобразително изкуство

1

1

1

в) СПОРТ

2

2

2

г) КОМПЮТЪР
1
1
1

 

В клас с – от 8 до 1 0 ученика.
Учебните часове започват в 8 ч. В понеделник и четвъртък учебният ден завършва в 17,00 ч., а във вторник, сряда и петък – в 14,25 ч.