fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 39/ 13.03.2020

На основание чл. чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България

I.НАРЕЖДАМ:
1. Всички педагогически специалисти да преминат към работа от дома за изпълнение на служебните им задължения за реализация на дистанционно обучение на учениците, на които преподават. За работен ден се счита ден, в който са отработени пет часа дневно, свързани с подготовка на материали, нужни за дистанционно обучение, провеждане на електронни уроци, онлайн консултации с ученици и родители, проверка на тестове и контролни работи. Дистанционното обучение да се организира от всеки учител, включително учителите в групите за целодневна организация на учебния ден и учителите по физическо възпитание и спорт чрез възможностите на електронния дневник Школо, други безплатни платформи за онлайн срещи и конференции, както и чрез възможностите на социалните мрежи чрез групите на класовете, а също така и вайбър групите на класовете. Всеки учител сам определя съобразно необходимостта дали ще преподава ново учебно съдържание или ще затвърждава вече изучено учебно съдържание.
2. Всеки преподавател да се съобразява с допустимото за пряка работа с екран време за всяка възрастова група:
I – IV класове – до 20 минути работа, следвани от 10 минути почивка
V – XII класове – до 30 минути работа, следвани от 10 минути почивка
3. При невъзможност педагогическите специалисти да извършват работата си от дома, да изпълняват служебните си задължения в помещенията на училищна сграда при засилена дезинфекция и не допускане на струпване на хора в една класна стая/ помещение. Задължително използват лични предпазни средства.
4. Помощно-обслужващият персонал да изпълнява служебните си задъжения в условия на разположение на работодателя, като задължително по график да има на работа в училище минимум един хигиенист за извършване на дезинфекционни дейности, съгласно разписания алгоритъм за дезинфекция от министъра на здравеопазването в условията на извънредно положение. Всички задължително използват лични предпазни средства.
5. Служителите, които изпълняват своите задължения в училищната сграда при пристигане в училище полагат подписа си в присъствена книга за всеки работен ден. Служителите, които изпълняват служебните си задължения от дома не полагат подписи в присъствената книга.
6. Педагогическите специалисти отчитат работното си време в бланка за отчитане на работно време в условията на извънредно положениеКликнете тук за достъп до бланката
Или приложение 1 към заповедта.

II. ЗАБРАНЯВАМ:
1. Достъпа на ученици, родители и външни посетители в сградите на училището. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail, електронен дневник, социални мрежи и др. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите, след като получат потвърждение по телефон от директора на учиището.
2. Допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.
Настоящата заповед влиза в сила от 16.03.2020 година и се прилага до 29.03.2020година или второ нареждане.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти чрез официалния канал за комуникация от администраторите на ЕД и сайта на училището!
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

Светлана Харизанова
Директор на ПЧСУ „Леонардо да Винчи” – гр. Русе