fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Вчера и днес в ПЧСУ „Леонардо да Винчи” се провежда първата транснационална среща по проект  “Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET”, финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Координатор на проекта е белгийската организация  ECEPAA /Брюксел/. IHAVET се фокусира върху образованието, което може да се разглежда като първата стъпка към общото социално включване на хората в неравностойно положение, въпреки че само образованието не е достатъчно. В тази група, поради големия брой на засегнатите хора или поради драматичните социални последици от тяхното изключване, особено място заема младежта с мигрантски произход. В проекта участват 6 европейски страни: Белгия, България, Франция, Гърция, Италия и Португалия.

First meeting on the project „Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool“

Yesterday and today, the first transnational meeting on the project „Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET“ funded by the European Commission Erasmus + Program is held at Leonardo da Vinci Private School. The project co-ordinator is the Belgian organization ECEPAA.  IHAVET focuses on education, which can be seen as a first step towards the overall social inclusion of disadvantaged people, although education alone is not enough. In this group, because of the large number of people affected or the dramatic social consequences of their exclusion, youth with a migrant background occupy a special place. Six European countries participate in the project: Belgium, Bulgaria, France, Greece, Italy and Portugal.