fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект GEEA

Проект „Равенство между половете и предприемачество за всички“

№ 2015-1-RO01-KA202-015035, финансиран по програма Еразъм +

 

Is there a difference in the attitude of the institutions and the people around, if a man or a woman starts her own company? What problems do women and young girls face in their professional realization? These and other similar questions will be answered by the GEEA project, in which the partners of FPS „Leonardo da Vinci“ are schools and non-governmental organizations from Romania, Spain, Portugal, Italy and Greece.

Има ли разлика в отношението на институциите и околните, ако мъж или жена стартира своя фирма? С какви проблеми се сблъскват жените и младите момичета в професионалната си реализация? На тези и още други подобни въпроси ще се опита да отговори проектът GEEA , в който партньори на училище „Леонардо да Винчи” са училища и неправителствени организации от Румъния, Испания, Португалия, Италия и Гърция.

Всички заедно ще се опитат да създадат инструменти, с които да се повишат увереността и предприемаческата култура на младите хора от начално училище, професионални и общообразователни училища до студенти и преподаватели в университети.

Повече информация за проекта можете да откриете на интернет страницата  или във фейсбук.