fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект WELLBEING ASAP – Ascending Strength and Ambition on a Path to wellbeing-1to3!

Проект „Устойчиво създаване на път към благополучие в училищната среда“

№ 2019-1-FR01-KA229-062280_4, финансиран по програма Еразъм +

The aim of the project is to instill in children self-confidence – to like themselves as they are; to be taught to reject conformism; to feel comfortable and integrated in school; be able to respect differences, whether physical, mental or academic. Thus the adequate acceptance of the surrounding world, tailored in most cases not to their measures, will help them grow as balanced and healthy adults.

Целта на проекта е у децата се възпита самочуствие – да харесват себе си каквито са; да бъдат научени да отхвърлят конформизма; да се чувстват удобно и интегрирани в училище; да умеят да уважават различията, независимо дали са физически, умствени или академични. Така адекватното приемане на околния свят, скроен в повечето случаи не по техните мерки, ще им помогне да израснат като балансирани и здрави възрастни. Разбира се, това не може да се случи без заразяващият пример на учителите, родителите и училищния персонал.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/wasap1to3/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.