fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект We are colourful

Проект „Ние сме цветни“  

№ 2021-1-LT01-KA220-SCH-000032445, финансиран по програма Еразъм +

Партньори: Литва, Латвия, Испания, Италия, България
Partners: Lithuania, Latvia, Spain, Italy, Bulgaria

WE ARE COLOURFUL is developed within an educational psychology context, understood as the study of development, teaching and learning, motivation, and assessment inside and outside schools. The project focuses on the prevention, identification and reduction of problems generated in classroom due to differences among students.

WE ARE COLOURFUL е разработен в контекста на образователната психология, разбиран като изследване на развитието, преподаването и ученето, мотивацията и оценяването в и извън училищата. Проектът се фокусира върху превенцията, идентифицирането и намаляването на проблемите, генерирани в класната стая поради различията между учениците.

Официален сайт на проекта: http://wearecolourful.eu/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.