fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект IHAVET

Проект „Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool“

№ 2018-1-BE01-KA201-038606, финансиран по програма Еразъм +


The Integrated Holistic Approach to a Validated European Tool – IHAVET project focuses on one of the most pressing social problems that European societies have to deal with: social inclusion; especially the social inclusion of disadvantaged people. In this group, because of the large number of people affected or because of the dramatic social consequences of their exclusion, there are youth of migrant background.

Проектът се съсредоточава върху един от най-силните социални проблеми, с които европейските общества трябва да се справят: социалното включване; особено социалното включване на хората в неравностойно положение. В тази група, поради големия брой на засегнатите хора или поради драматичните социални последици от тяхното изключване, стои младежта с мигрантски произход.
IHAVET се фокусира върху образованието, което може да се разглежда като първата стъпка към общото социално включване. Така, в съответствие с общата политика на програмата „Еразъм +“, целта е да се намали процентът на отпадналите от образование млади хора с мигрантски произход. Проектът включва 6 европейски страни: Белгия, България, Франция, Гърция, Италия  и Португалия.