fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект CREATIVE TEACHERS – EDUCATED STUDENTS

Проект „Креативни учители – образовани ученици“

финансиран по програма Comenius


The main objective of the project is to adopt an already proven and successful approach of working with children in preschool and primary schools age. The teachers will have the opportunity not only to enrich their pedagogical competence, but to directly observe and master new cross-curricula methods of work, which will be needed in the practical implementation of the project later on and generally in their teaching. Working together with partners from different countries represents our wish not only to exchange professional experience within the frames of the project, but also to unite the different cultures and educational systems.

Основната цел на проекта е да възприеме вече доказан и успешен подход за работа с деца в предучилищна и начална училищна възраст. Учителите ще имат възможността не само да обогатят своята педагогическа компетентност, но и да наблюдават и овладяват нови методи за работа в различни учебни програми, които ще са необходими при практическото изпълнение на проекта по-късно и като цяло при тяхното преподаване. Работата съвместно с партньори от различни страни представлява нашето желание не само да обменяме професионален опит в рамките на проекта, но и да обединим различните култури и образователни системи под една цел: КРЕАТИВНИ УЧИТЕЛИ – ОБРАЗОВАНИ ДЕЦА.