+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект E-STEAM

Проект „Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“ 

№ 2018-1-BG01-KA201-047836, финансиран по програма Еразъм +

Стъпка към постигането на „Равенство в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“ е целенасоченото въздействие на младежи между 11 и 18 години, което проектът иска да постигне. Целта е повече момичета да бъдат привлечени и заинтересовани от кариерата в областта на STEM. Партньорите от Румъния, Португалия, Испания, Гърция и България вярват, че преодоляването на пословичните стереотипи, свързани с жените и техническите науки, ще гарантира по-активната им изява в тази област на познанието.

Галерия: