fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект YOUNG EUROPEANS

Проект „Младите европейци“

№ 2019-1-UK01-KA201-061430, финансиран по програма Еразъм +

What are the reasons for young people’s indifference to public life and how to attract them to civic activity from an early school age are all questions that the Young Europeans project aims to answer. Finally, partners from the UK, Poland, Greece, Lithuania, Turkey, Spain and Bulgaria will create a guide for implementing the open school concept.

Какви са причините за безразличието на младите хора към обществения живот и как да бъдат привлечени към гражданска активност от ранна ученическа възраст са все въпроси, на които си поставя за цел да отговори проекът „Младите европейци“. На финала, партньорите от Великобритания, Полша, Гърция, Литва, Турция, Испания и България ще създадат ръководство за прилагане на концепцията за отвореното училище: учениците се ангажират с обществените проблеми, като изпълняват свои малки проекти и същевременно придобиват знания от реалния живот, мотивация за пряко участие и самочувствие на граждани, които формират средата.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/youngeuropeanserasmus/

Сайт на проекта: http://ye4democracy.org/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.