fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект DESIRE – Digital Education for Social Innovation Reframed Entrepreneurship 2019-2021

Проект „DESIRE – Дигитално образование за социални иновации и предприемачество 2019 – 2021“

№ 2019-1-BG01-KA201-062839, финансиран по програма Еразъм +

null

The overall goal of the DESIRE project is to improve the competencies and skills of young people to take an active role in society and in building the social economy, as well as to strengthen cooperation between school and business.

Проектът допринася пряко за приоритетите за специфичните цели за укрепване профила на преподавателските професии чрез действия, подпомагащи учителите при възприемане на съвместни и иновативни практики, заедно с подобряване на достъпа до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст.

Цялостното очаквано въздействие на проекта е да подобри ключовите компетенции, умения и мислене на младите хора да предприемат инициатива и действия за решаване на обществени проблеми, да станат отговорни граждани и да бъдат активни в рамките на обществото.

Сайт на проекта: www.desireproject.eu

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.