fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект THE OLD TORTOISE’S TREASURE TALES  

Проект „Приказки от съкровищницата на старата костенурка“  

№ 2018-1-BG01-KA201-047836, финансиран по програма Еразъм +

Партньори: България, Хърватска, Гърция, Италия, Литва, Португалия и Румъния

The main project idea is to introduce basic commercial and financial knowledge and skills by talking about the historical development of the country, its economic development and life, as well as all factors for this development. In the process, children will also learn basic English terms as the topics will be presented in English and kindergarten and elementary school (1-2 lessons). Teachers will be introduced to new approaches to creating their own teaching materials and applying them to project topics. This enhances their creativity and applied skills. The project co-ordinator is the „Leonardo da Vinci“ kindergarten. 

Partners: Bulgaria, Croatia, Greece, Italy, Lithuania, Portugal and Romania

Основната проектна идея е чрез приказки да се въведат основни търговски и финансови познания и умения, като се разглежда темата за историческото развитие на държавата, нейното икономическо развитие и бит, както и всички фактори за това развитие. В процеса децата също така ще научат основни термини на английски език, тъй като темите ще бъдат представени в часовете по английски в детската градина и начално училище (1-2 учебни часа). Учителите ще се запознаят с нови подходи за създаването на собствени  обучителни материали и прилагането им в проектната тематика. Това подобрява тяхната креативност и приложни умения. Координатор по проекта е ЧДГ „Леонардо да Винчи“.

Сайт на проекта – https://otttproject.wixsite.com/weshare?fbclid=IwAR2dQtHmx7BN_4eVE6nRKqf24UNKkzissYAo0-25WIVp7A6oTbwcWDdJrEM

Фейсбук група – https://www.facebook.com/groups/2028302437460131