fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект Speech Pathology Tools

Проект „Интерактивни инструменти за речеви и езикови патологии“

№ 2017-1-BG01-KA201-036295, финансиран по програма Еразъм +

The Speech Pathology Tools project aims to create an online tool for speech and language pathology for teachers in kindergartens and primary schools with multiple audio audits and will be different for each language. The online speech and language therapy tool will be designed by a project consortium of various tests with fun activities for children such as games, flashcards and worksheets to assess both speech and language impairments.

Проектът „Speech Pathology Tools“ има за цел да създаде онлайн инструмент за речева и езикова   патология за учители в детски градини и начални училища с множество звукови проверки и ще бъде различен за всеки език. Инструментът за речева и езикова терапия онлайн ще бъде проектиран от консорциума на проекта с различни тестове със забавни дейности за деца като игри, флаш-карти и работни листове, за да се направи преценка както за говорни нарушения, така и за езикови  нарушения.