fbpx
+359 882 877 526 / +359 878 845 468 ps_leonardo@mail.bg

Проект GE-STEAM:Gender Equality in Science,Technology, Engineering, Art and Mathematics

Проект „Равенство между половете в науката, технологиите, инженерството, изкуството и математиката“

№ 2020-1-RO01-KA201-080189, финансиран по програма Еразъм +

Starting this project, the partners will:
– Identify the unconscious biases and gender stereotypes in preschool, primary and secondary STEAM education;
– Support preschool, primary and lower secondary teachers by giving them a chance to learn, materials to deal with the diversity of gender stereotypes in the classroom;
– Design appropriate educational programs, organize practical activities promoting equality in STEAM;
– Create a friendly ECOSYSTEM in a classroom in which girls will feel valued and motivated to participate in STEAM activities.

Този проект ще се занимае с равенството между половете в предучилищното, основното и прогимназиалното образование.
Неговата цел е да допринесе за увеличаване на възможностите за редуциране на стереотипите, чрез разработване на серия от иновативни и интерактивни материали, чрез промяна в практическите умения и социалните норми, свързани с нагласите и стереотипите, особено в STEAM областта.
КООРДИНАТОР на проекта е Casa Corpului Didactic Mures, Romania, а партньори по проекта са First Private School “Leonardo da Vinci”, Bulgaria; Future in perspective limited, Ireland; Fundatia professional, Romania; Academia Postal 3 Vigo S.L., Spain.

Официален сайт на проекта: http://gesteamproject.eu/
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/GE-STEAM-105432678211682
Youtube канал: GE STEAM – YouTube

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.